Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Prova d'Aptitud Personal
                                                                                                                                         TORNAR AL MENÚ
4. Estructura de la PAP
4.1.
La prova d'aptitud personal (PAP) consistirà en fer quatre proves físiques:

4.2. L'aspirant haurà de fer totes les proves. De les quatre proves realitzades cal obtenir la qualificació d’apte mínim en tres.

4.3. L’apte en cada prova s’obté igualant o superant les marques mínimes específiques establertes per a cada prova.

4.4. No superar la marca mínima, solament és permès en dues proves, sempre que no siguin la prova d’Adaptació al medi aquàtic i la Cursa Llançadora (“Course Navette”). En cas que no se superi la marca mínima en les proves d’Adaptació al medi aquàtic o en la Cursa Llançadora (“Course Navette”), l’aspirant serà declarat/da no apte/a.

4.5. La qualificació d'apte/a en la Prova d'Aptitud Personal s'obtindrà quan l’aspirant hagi obtingut un resultat igual o superior a tres marques mínimes, que implica haver superat tres de les quatre proves, que han d’incloure, necessàriament, la qualificació d’apte/a a les proves d’Adaptació al Medi Aquàtic i la Cursa Llançadora (“Course Navette”).

4.6. La Prova d’Aptitud Personal per a aspirants amb discapacitat consistirà en fer dues proves físiques:


Per ser considerat/ada apte/a, caldrà que l’aspirant iguali o superi de forma independent cadascuna de les marques mínimes establertes en cada prova i assignades a cada tipus de discapacitat.

4.7. La Prova d’Aptitud Personal per a aspirants majors de 40 i 45 anys consistirà en fer dues Proves Físiques:

  • 1a Prova: Adaptació a Medi Aquàtic i 2a Prova: Cursa Llançadora. (“Course Navette”)


Per ser considerat/da apte/a, caldrà que l’aspirant iguali o superi de forma independent cadascuna de les marques mínimes establertes en cada prova.